Algemene Voorwaarden FTC - FITCHCO Advocaten

 

Artikel 1

Alle facturen zijn contant betaalbaar of op de aangegeven vervaldatum, zijnde uiterlijk binnen de 14 dagen na uitgifte.

Artikel 2

Elk protest m.b.t. de uitgevoerde werken of prestaties dient uiterlijk binnen de 8 dagen na de beƫindiging der werkzaamheden, of na de verzending van de factuur, per aangetekende brief te worden verzonden aan de maatschappelijke zetel. Zo niet worden de prestaties als definitief aanvaard beschouwd en zijn de erelonen en kosten opvorderbaar.

Artikel 3

In geval van niet betaling der facturatie op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10%, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 75 euro.

Artikel 4

FTC Advocaten en zijn individuele dienstverstrekkers zijn beperkt aansprakelijk tot de maximale uitbetaling van diens aansprakelijkheidsverzekeraar. ( Van Breda Risk & Benefits - via de Orde der Advocaten). Subject to further restrictions, the liability of the company and its lawyers is limited to the amount paid out under his liability insurance.

Artikel 5

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.